Thursday, 12 January 2017

เครื่องปั้นเม็ดถ่าน CRU CPMM 59

VDO https://www.facebook.com/prachidtin/videos/1285987788079570/
เครื่องปั้นเม็ดถ่าน CRU CPMM 59 (Charcoal Pellet Moulder Machine)  เครื่องมือช่วยให้เกิดการใช้งานถ่านไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถปั้นเม็ดผงถ่าน และวัสดุที่เป็นฝุ่นผงอื่นๆได้อีกมากมาย โดยมีทีมงานออกแบบ เขียนแบบ และสร้าง โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร คณาศักดิ์ พงษ์พาลี จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิ์พันธ์ และช่างชุมชนตำบลหนองแซง ขนาด 1.50 x 1.80 x 1.60 ,ม สร้างด้วยงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณรายได้ ปี 2559 เป็นเงิน 45.000 บาท ผลประโยชน์ได้จากการวิจัย ทำให้เกิดการใช้ถ่านอย่างประหยัดและคุ้มค่า ในการใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ของการนำไปออกแบบพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้อย่างหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างอาชีพ ปรับประยุกต์ร่วมกับการผลิตวัสดุเพื่อการเกษตร การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนแขนงอื่นๆได้มากมาย


Saturday, 7 January 2017

แบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท

   ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นประโยชน์เชิงลึกแก่การวิจัยและให้เกิดผลต่อการพัฒนาสินค้าชุมชนต่อไป
        กรุณาตอบคำถามตาม กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ดาวแดงกำกับไว้ทุกข้อทุกส่วน จึงจะทำหน้า ถัดไปได้โดยระบบจะแจ้งเตือนให้เห็นเป็นพื้นแดงในรายการ/ข้อที่ท่านยังไม่ตอบ
        ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน มาณ ที่นี้เป็นอย่างสูง และขอความกรุณาตอบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 นี้
        ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาข่าวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Friday, 6 January 2017

การทดลองเผาถ่านด้วยเตาถังน้ำมัน แนวนอนและแนวตั้ง

การทดลองเผาถ่านด้วยเตาถังน้ำมัน แนวนอนและแนวตั้ง โดย ลุงเด่น กาฬภักดี และ ผศ.ประชิด  ทิณบุตร ณ บ้านบ่อม่วง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จังหวัดชัยนาท 2559 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท