Friday, 6 January 2017

การทดลองเผาถ่านด้วยเตาถังน้ำมัน แนวนอนและแนวตั้ง

การทดลองเผาถ่านด้วยเตาถังน้ำมัน แนวนอนและแนวตั้ง โดย ลุงเด่น กาฬภักดี และ ผศ.ประชิด  ทิณบุตร ณ บ้านบ่อม่วง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จังหวัดชัยนาท 2559 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท

No comments:

Post a Comment