Thursday, 12 January 2017

เครื่องปั้นเม็ดถ่าน CRU CPMM 59

VDO https://www.facebook.com/prachidtin/videos/1285987788079570/
เครื่องปั้นเม็ดถ่าน CRU CPMM 59 (Charcoal Pellet Moulder Machine)  เครื่องมือช่วยให้เกิดการใช้งานถ่านไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถปั้นเม็ดผงถ่าน และวัสดุที่เป็นฝุ่นผงอื่นๆได้อีกมากมาย โดยมีทีมงานออกแบบ เขียนแบบ และสร้าง โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร คณาศักดิ์ พงษ์พาลี จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิ์พันธ์ และช่างชุมชนตำบลหนองแซง ขนาด 1.50 x 1.80 x 1.60 ,ม สร้างด้วยงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณรายได้ ปี 2559 เป็นเงิน 45.000 บาท ผลประโยชน์ได้จากการวิจัย ทำให้เกิดการใช้ถ่านอย่างประหยัดและคุ้มค่า ในการใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ของการนำไปออกแบบพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้อย่างหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างอาชีพ ปรับประยุกต์ร่วมกับการผลิตวัสดุเพื่อการเกษตร การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนแขนงอื่นๆได้มากมาย


No comments:

Post a Comment