Products

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญาวิถีชีวิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรของการร่วมทุนกันของชุมชน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพิถีพิถัน และเอาใจใส่ต่อคุณภาพ  โดยนำเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวัตถุดิบจากธรรมชาติมาปรับใช้ ผ่านความร่วมมือในกระบวนการวิจัยออกแบบพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยอาศัยเรื่องราวจากวิถีการดำเนินชีวิตศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สภาพแวดล้อม และแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ เพื่อส่งมอบผลงานผลิตภัณฑ์ เพื่อความสุข เพื่อสุขภาพ ผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนตำบลหนองแซงออกมาให้ชื่นชมและอุดหนุนกันต่อไป

ถ่านอัดเม็ด (Pellet Charcoal) 
     ผลิตจากถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal)    ผลิตจากไม้ไผ่บ้านที่มีอายุมากกว่า 5 ปี เม็ดถ่านชีวมวล(BioMass Charcoal) จากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรเขตเมืองชัยนาท  ผ่านกรรมวิธีการเผาด้วยเตาถังน้ำมัน เตาประดิษฐ์ ที่มีอุณหภูมิภายในเตาสูงกว่า 1,000 ºC  มีคุณสมบัติเป็นถ่านคาร์บอนที่ไร้สารพิษตกค้าง แล้วนำมาบดให้ละเอียด ผสมแป้งมันข้าวเหนียว แล้วรีดอัด ตัดเป็นเม็ด และปั้นเป็นเม็ดกลมขนาด 0.60 มม ด้วยเครื่องปั้นเม็ดถ่าน CRU-CPM 59 ( Charcoal Pellet Moulder Machine 59) ที่ได้ออกแบบ ประดิษฐ์ ประยุกต์ พัฒนา และวิจัย แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ระหว่างสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท เมื่อปี พ.ศ. 2559
    ถ่านคาร์บอน 100% จะเพิ่มประจุลบ (Negative Ions) และอินฟาเรดยาว (Far infrared ray) เพิ่มการสร้าง Oxygen ในร่างกาย มีประสิทธิภาพ ในการดููดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ แบคทีเรีย และความชื้น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของท่าน


No comments:

Post a Comment